Helgeland Invest AS søker på profesjonelt grunnlag meravkastning gjennom investeringer i bedrifter og virksomheter. Selskapets erfaring, kompetanse og nettverk har naturligvis en sterk tilknytning til næringslivet i Helgelandsregionen.

Image

Helgeland Invest AS skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest AS.


PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER:

HAVBRUK/SJØMAT


Selskapet har i dag en tungposisjon innenfor matfiskselskaper og har tidligere opparbeidet seg en aktiv rolle i smoltproduksjon. Selskapet søker videreutvikling av disse, samt muligheten for eventuelle spin-offs fra allerede etablerte miljø..

VERKSTEDINDUSTRI


Helgeland Invest har tidligere hatt betydelige posisjoner innenfor verkstedindustrien. Disse posisjonene har i hovedsak hatt sitt utspring i miljøet rundt Mo Industripark. Lignende posisjoner søkes også i andremiljøer på Helgeland.

OLJERELATERT VIRKSOMHET

Som en følge av stadig økende oljeaktivitet utenfor Helgelandskysten søker selskapet å posisjonere seg i forhold til fremtidig forventet vekst. Leverandørindustrien vil kunne få en betydelig positiv utvikling som følge av økt etterspørsel og aktivitet på sokkelen.

EIENDOM OG INFRASTRUKTUR


Selskapet vil søke å foreta investeringer i næringseiendom og tilknyttede prosjekter i Helgelandsregionen.

ØVRIGE BRANSJER:Lønnsomme nisjebedrifter på Helgeland vil være interessante. Andre bransjer enn dette eller individuellebedrifter i andre bransjer vil også vurderes dersom lønnsomhet ligger til grunn.

FONDSINVESTERINGER:Helgeland Invest vurderer slike investeringer på selvstendig grunnlag. Helgeland Invest er åpne for å bidra og delta i strukturer der statlig kapital ligger i bunn. Dette kan enten skje som investor i såkornsfond eller parallellinvesteringer med såkornsfond som inngår i den offentlige såkornsordningen


KAPITAL

Helgeland Invest er en av få nordnorske investorer
som kan bidra i kapitalintensive virksomheter eller
prosjekter. Dette gjør Helgeland Invest til en svært
attraktiv medinvestor.

KOMPETANSE

Selskapets ledelse har bred erfaring innen
forvaltning og styrearbeid, et bredt nettverk
i næringslivet i regionen og god fagkunnskap
innen sine satsningsområder.Helgeland Invest skal
være en attraktiv
medinvestor og ressurs


TIDSHORISONT

En normal tidshorisont på en investering vil være 3 – 7 år. I dette intervallet er det ønskelig at omtrent 50 % av porteføljen befinner seg. Investeringer med en tidshorisont på over 7 år kan utgjøre opp mot 40 % av porteføljen. Kortsiktige investeringer med en horisont på under tre år kan utgjøre rundt 10 % av porteføljen. De spesifiserte prosenter er en ambisjon og ikke et strengt fastsatt måltall. Mulighetene for en fornuftig og lønnsom realisasjon av enhver posisjon blir vurdert før Helgeland Invest foretar en investering, I den grad det anses nødvendig blir det etablert aksjonæravtaler med øvrige eiere.

INVESTERINGSSTRATEGI

Helgeland Invest skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest.

Investeringsvirksomheten rettes i prioritertrekkefølge mot virksomheter som har en naturlig tilknytning til følgende geografiske områder;

  1. Helgeland
  2. Nordland, Troms, Finnmark og
    Nord-Trøndelag
  3. Resten av Norge

Ved investeringer utenfor Helgeland skal
det skje sammen med kjente og solide
medinvestorer. I spesielle tilfeller kan investeringer skje utenfor de  tre nordligste
fylkene.

INVESTERINGSNORM

Helgeland Invest ønsker å investere i bedrifter av en viss størrelse og få tilstrekkelig innflytelse:

Normal investeringsstørrelse:

NOK 5-30mill per engasjement

Minimumsinvestering:

NOK 1 mill per engasjement

Ønsket eierandel: 15-40 %

Investeringer søkes gjennomført sammen med medinvestorer som har lik tidshorisont på investeringen og evne og vilje til å følge opp underveis ved behov. Slike parallellinvesteringer foretrekkes for å spre risiko og øke kompetansen i de investeringsprosjekter selskapet velger å gå inn i. Det er ikke aktuelt å gå inn i prosjekter der Helgeland Invest er eneste investor i tillegg til gründer(e).

AVKASTNINGSMÅL

Selskapets suksess er relatert til avkastning og
merverdi. På sikt er det et mål at selskapets
avkastningskrav skal være 10 % pluss risikofri
rente.