Helgeland Invest AS skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst
og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne
og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom
tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest AS.

PRIORITERTE
SATSNINGSOMRÅDER:

ØVRIGE BRANSJER

Havbruk, industri og ny teknologi er der Helgeland Invest AS fortrinnsvis ønsker å investere. Men andre bransjer kan vurderes såfremt de casene som dukker opp er innenfor det grønne skiftet og har vekstpotensial.

SÅKORN / VENTUREKAPITAL

Helgeland Invest ønsker å vurdere slike investeringer på selvstendig grunnlag.  Helgeland Invest ønsker imidlertid en begrenset eksponering mot selskaper i denne fasen. Helgeland Invest kan bidra inn mot, og vurdere deltakelse i, større såkornfond der offentlig og privat kapital i fellesskap utgjør den finansielle strukturen.

Helgeland Invest skal være en attraktiv medinvestor og ressurs.

TIDSHORISONT

En normal tidshorisont på en investering vil være 3 – 7 år. I dette intervallet er det ønskelig at omtrent 50 % av porteføljen befinner seg. Investeringer med en tidshorisont på over 7 år kan utgjøre opp mot 40 % av porteføljen. Kortsiktige investeringer med en horisont på under tre år kan utgjøre rundt 10 % av porteføljen. De spesifiserte prosenter er en ambisjon og ikke et strengt fastsatt måltall. Mulighetene for en fornuftig og lønnsom realisasjon av enhver posisjon blir vurdert før Helgeland Invest foretar en investering, I den grad det anses nødvendig blir det etablert aksjonæravtaler med øvrige eiere.

INVESTERINGSSTRATEGI

Helgeland Invest skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest.
Investeringsvirksomheten rettes i prioritertrekkefølge mot virksomheter som har en naturlig tilknytning til følgende geografiske områder;

  1. Helgeland

  2. Nordland, Troms, Finnmark og Nord-Trøndelag

Ved investeringer utenfor Helgeland skal det skje sammen med kjente og solide medinvestorer. I spesielle tilfeller kan investeringer skje utenfor de tre nordligste fylkene.

INVESTERINGSNORM

Helgeland Invest ønsker å investere i bedrifter av en viss størrelse og få tilstrekkelig innflytelse:

Normal investeringsstørrelse:

MNOK 10-50mill per engasjement

Selskapet skal søke investeringer som faller inn under det grønne skiftet og bedrifter med en klar miljøprofil. Alle potensielle investeringer skal vurderes opp mot miljøprofilen til den aktuelle bedriften og hva man konkret gjør for å ivareta miljø, CO2-fotavtrykk osv.   Investeringer skal være lønnsomme, men også kjennetegnes av god selskapsstyring, positiv påvirkning på miljø og omgivelser og ryddige sosiale forhold. Forretningsmodellene i selskapene det skal investeres i må være bærekraftig i et lengre perspektiv.

AVKASTNINGSMÅL

Selskapets suksess er relatert til avkastning og merverdi. På sikt er det et mål at selskapets
avkastningskrav skal være 10 % pluss risikofri rente.