Helgeland Invest AS skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst
og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne
og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom
tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest AS.

PRIORITERTE
SATSNINGSOMRÅDER:

ØVRIGE BRANSJER

Lønnsomme nisjebedrifter på Helgeland vil være interessante. Andre bransjer enn dette eller individuellebedrifter i andre bransjer vil også vurderes dersom lønnsomhet ligger til grunn.

FONDSINVESTERINGER:

Helgeland Invest vurderer slike investeringer på selvstendig grunnlag. Helgeland Invest er åpne for å bidra og delta i strukturer der statlig kapital ligger i bunn. Dette kan enten skje som investor i såkornsfond eller parallellinvesteringer med såkornsfond som inngår i den offentlige såkornsordningen.

Helgeland Invest skal være en attraktiv medinvestor og ressurs.

TIDSHORISONT

En normal tidshorisont på en investering vil være 3 – 7 år. I dette intervallet er det ønskelig at omtrent 50 % av porteføljen befinner seg. Investeringer med en tidshorisont på over 7 år kan utgjøre opp mot 40 % av porteføljen. Kortsiktige investeringer med en horisont på under tre år kan utgjøre rundt 10 % av porteføljen. De spesifiserte prosenter er en ambisjon og ikke et strengt fastsatt måltall. Mulighetene for en fornuftig og lønnsom realisasjon av enhver posisjon blir vurdert før Helgeland Invest foretar en investering, I den grad det anses nødvendig blir det etablert aksjonæravtaler med øvrige eiere.

INVESTERINGSSTRATEGI

Helgeland Invest skal være en aktiv eier i de bedriftene det investeres i og bidra til vekst og utvikling gjennom blant annet styrearbeid i porteføljebedriftene. Bedriftene skal ha evne og vilje til vekst, samt solide ambisjoner. Bedriftene det investeres i utvikles gjennom tilførsel av kapital og kompetanse fra Helgeland Invest.
Investeringsvirksomheten rettes i prioritertrekkefølge mot virksomheter som har en naturlig tilknytning til følgende geografiske områder;

  1. Helgeland

  2. Nordland, Troms, Finnmark og Nord-Trøndelag

Ved investeringer utenfor Helgeland skal det skje sammen med kjente og solide medinvestorer. I spesielle tilfeller kan investeringer skje utenfor de tre nordligste fylkene.

INVESTERINGSNORM

Helgeland Invest ønsker å investere i bedrifter av en viss størrelse og få tilstrekkelig innflytelse:

Normal investeringsstørrelse:

NOK 5-30mill per engasjement

Minimumsinvestering:

NOK 1 mill per engasjement

Ønsket eierandel: 15-40 %

Investeringer søkes gjennomført sammen med medinvestorer som har lik tidshorisont på investeringen og evne og vilje til å følge opp underveis ved behov. Slike parallellinvesteringer foretrekkes for å spre risiko og øke kompetansen i de investeringsprosjekter selskapet velger å gå inn i. Det er ikke aktuelt å gå inn i prosjekter der Helgeland Invest er eneste investor i tillegg til gründer(e).

AVKASTNINGSMÅL

Selskapets suksess er relatert til avkastning og merverdi. På sikt er det et mål at selskapets
avkastningskrav skal være 10 % pluss risikofri rente.